Jaarverslag 2020

ANBI

Felix Meritis Connecting Cultures (handelsnaam van Stichting Vrienden van Felix Meritis) heeft een ANBI status.
RSIN/fiscaal nummer: 819126615

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
E-mail: contact@felixmeritisconnectingcultures.nl
Website: felixmeritisconnectingcultures.nl

Doelstelling:

Artikel 2. van de statuten:
De stichting stelt zich ten doel: het ondersteunen van de Stichting Felix Meritis/The Felix Meritis Foundation alsmede van andere instellingen die een vergelijkbaar gedachtengoed uitdragen zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3. van de statuten:
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
– het beheren en uitdragen van de ideeën, het symbolische en immaterieel erfgoed van het genootschap Felix Meritis en de door de stichting Felix Meritis daaraan gegeven en te geven programmatische invullingen in de breedste zin.
– het is uitsluitend ter beoordeling van het bestuur te bepalen door welke instelling het voren omschreven erfgoed van Felix Meritis het beste wordt uitgedragen.

Beleidsplan, verslag activiteiten:

Felix Meritis Connecting Cultures werft vrienden in verschillende definities: verstrekkers van eenmalige giften en donateurs; mecenassen, personen die een overeenkomst voor enige jaren sluiten en personen die hun expertise kosteloos ter beschikking van de stichting stellen, door mailacties, persoonlijke benadering en het organiseren van fondswervingsactiviteiten.

Het vermogen van de stichting alsmede de vruchten daarvan dienen besteed te worden conform artikel 3 van de statuten, mede op aanwijzing van de Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation, een stichting met zetel in Amsterdam, kantoorhoudende te Weesperzijde 34 C, 1091 ED Amsterdam.

De besteding van het positief vermogen van de instelling vindt jaarlijks plaats, ten behoeve van een bijzondere activiteit of ten behoeve van een bijzondere aanschaf.

Bestuur (onbezoldigd):

Mr. Maarten Meijer
Dr. h.c. Steve Austen
Mr. Huub van Haare Heijmeijer

Felix Meritis Connecting Cultures heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording:

Balans per 31 december 2020

Debet
Liquide middelen € 1.569
Overige vorderingen € 50
Balanstotaal debet € 1.619

Credit
Eigen vermogen -/- € 9.760
Schulden € 11.379
Balanstotaal credit € 1.619

Staat van baten & lasten per 31 december 2020
Opbrengsten € 4.372
Kosten € 13.230
Negatief resultaat –/- € 8.858

Toelichting
De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van Vrienden en bijdragen en subsidies voor diverse activiteiten.

In 2020 is een tekort gerealiseerd t.l.v. het eigen vermogen. Dit tekort is ontstaan vanwege gemaakte kosten voor een internationale conferentie die door corona is afgelast. Het negatief eigen vermogen per 31-12-2020 betreft € 9.760.