Het wordt spannend rond Felix

VOORTGANGSBERICHT VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN FELIX MERITIS
Bericht no. 4, september 2014

Aan de vrienden, weldoeners en fans van Felix Meritis, in Nederland en Vlaanderen (oplage 11.000)

UITSLAG BIEDINGPROCEDURE FELIX BINNENKORT BEKEND
Op donderdag 2 oktober a.s. zal, althans volgens de planning van de gemeente Amsterdam, de uitslag van de biedingprocedure voor het gebouw Felix Meritis bekend worden gemaakt.

Zoals velen van u zich ongetwijfeld herinneren heeft de brandbrief die een veertigtal Amsterdammers in januari jl. aan Burgemeester van der Laan richtten en de daarop volgende berichten in de pers tot nogal wat reacties aanleiding gegeven. In deze brief deden de briefschrijvers een dringend beroep op de burgemeester om “een dreigende, onnodige en onherroepelijke situatie rond het voorbestaan van Felix Meritis te voorkomen”; aan de burgemeester werd gevraagd te bemiddelen en een delegatie van de briefschrijvers te ontvangen. Lees hier het antwoord van de burgemeester en meer.

Helaas is deze brief zonder gevolg gebleven. Noch het bestuur van Vrienden, noch een delegatie van de briefschrijvers, noch het bestuur van de toenmalige stichting Felix Meritis is uitgenodigd voor een gesprek. Wél heeft de gemeenteraad zich intensief met de kwestie bemoeid en in diverse moties vastgelegd dat men in een nieuwe eigenaarconstructie met een terugkeer van de activiteiten van de stichting Felix Meritis (Foundation) terdege rekening wenst te houden. Helaas hebben de beraadslagingen in de gemeenteraad niet tot een bevredigend resultaat geleid.

In de laatste vergadering vóór de verkiezingen is besloten dat de gemeente het pand koopt en vervolgens weer verkoopt via een soort aanbestedingsprocedure, waarin, zo is te lezen in de officiële verkoopinformatie, terdege rekening gehouden zou worden met de terugkeer van activiteiten zoals Foundation die ontplooide.

Zo is in de tekst van de selectiebrochure onder het kopje “karakter” een alinea opgenomen die letterlijk uit de beleidsstukken van Foundation is gekopieerd: “Felix Meritis is een onafhankelijk Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap en een (inter)nationale ontmoetingsplaats. Het zet tradities en waarden voort die uit de Verlichting stammen en die de oprichters van Felix Meritis inspireerden.” Lees meer op de website van de gemeente Amsterdam.

Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat een aantal geïnteresseerde kopers zich met ons in verbinding heeft gesteld om over de invulling van juist deze functie van gedachten te wisselen. Het is ons bekend dat sommige geïnteresseerden hebben afgehaakt en anderen, ook na suggesties onzerzijds, een bieding hebben uitgebracht.

Directeur Linda Bouws ontvangt de oorkonde voor 225 jaar onafhankelijk denken namens het gemeentebestuur uit handen van wethouder Gehrels, tijdens het jubileum van Felix in 2013 (foto: Rebke Klokke).

Directeur Linda Bouws ontvangt de oorkonde voor 225 jaar onafhankelijk denken namens het gemeentebestuur uit handen van wethouder Gehrels, tijdens het jubileum van Felix in 2013 (foto: Rebke Klokke).


DOORSTART STICHTING FELIX MERITIS
Wij hopen van harte dat de selectiecommissie juist die aanvrager zal voordragen die, naast andere activiteiten, vooral de uitbouw van het “onafhankelijk Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap en de functie van (inter)nationale ontmoetingsplaats” zal voortzetten en ontwikkelen, graag in nauwe samenwerking met Foundation dat onder de naam Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation een doorstart heeft gemaakt.

Daarbij kan op de volle steun van stichting Vrienden gerekend worden. Als beheerder van het gedachtengoed van Felix Meritis zoals dat mede door Foundation tot stand is gebracht is dat immers onze hoofddoelstelling.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Foundation kans heeft gezien al gedurende de zomer een interessant internationaal programma te presenteren dat helaas, noodgedwongen, niet in “eigen huis” kon plaatsvinden. Ook voor de maanden oktober en november staat het nodige op de agenda.

Naomi Klein in Felix tijdens een van de Globaliseringslezingen.

Naomi Klein in Felix tijdens een van de Globaliseringslezingen.

BRUSSEL, BERLIJN, BELGRADO, BRATISLAVA, RAVENNA, RIGA en CANAKKALE
Ook in de komende maanden is Foundation frequent in het buitenland aan het werk. Niet alleen in een ronde tafelgesprek met voorzitter Schulz van het Europees Parlement, maar ook bij bijeenkomsten met lokale kunstenaars en culturele organisaties in o.a. Litouwen en Turkije.
Voor een organisatie als Foundation is internationalisering de gewoonste zaak van de wereld; tot voor kort was daar van de zijde van het gemeentebestuur niet of nauwelijks enige belangstelling voor te bespeuren. Wat zou er toch gebeurd zijn met de brief die de nu nog net regerende burgemeester van Berlijn, Eberhard Diepgen, aan zijn toenmalige ambtgenoot heeft gestuurd, waarin hij Amsterdam opriep om het mede mogelijk te maken een vestiging van Felix Meritis in Berlijn te openen? Onze Berlijnse partners waren (en zijn) er klaar voor.

Farid Tabarki, zeer actief Amsterdams lid van de Strategy Group van “A Soul for Europe” in debat in Felix (foto: Rebke Klokke).

Farid Tabarki, zeer actief Amsterdams lid van de Strategy Group van “A Soul for Europe” in debat in Felix (foto: Rebke Klokke).


INTERNATIONAAL CULTUURBELEID AMSTERDAM EINDELIJK UIT HET SLOP?
Hoe groot was dan ook onze vreugde om in het NRC van 15 september te lezen dat wethouder Kajsa Ollongren internationalisering als prioriteit beschouwt. Foundation heeft ruime ervaring in alle 28 lidstaten van de EU en in de belangrijkste buurlanden, zoals Rusland, Georgië en Turkije. Wij stellen ons uitgebreide netwerk graag ter beschikking van de Amsterdamse ambities. Hier is alleen maar winst te behalen. Wij hopen dan ook dat de uitnodiging die onze Berlijnse partner aan de wethouder heeft gericht met het verzoek om toe te treden tot het adviescomité van “CITIES for EUROPE”, een internationaal stedencomité, serieus in overweging genomen zal worden. Foundation heeft de wethouder laten weten deze uitnodiging van harte te steunen.

MEER STEUNBETUIGINGEN UIT HET BUITENLAND

Nu ook in het buitenland steeds meer bekend wordt dat Foundation in zwaar weer verkeert worden wij benaderd met uitingen van ongeloof en betuigingen van steun voor de strijd om de terugkeer van Foundation in het eigen huis. Een wel heel veelzeggende brief is die van een van onze allereerste partners uit onze tweede thuisbasis, Berlijn.
Steve Austen en Günter Grass (Nobelprijs voor de Literatuur, 1999), oprichters van Gulliver  (‘the informal working body of Gulliver, 1987, Amsterdam) tijdens een bezoek aan Felix.

Steve Austen en Günter Grass (Nobelprijs voor de Literatuur, 1999), oprichters van Gulliver (‘the informal working body of Gulliver, 1987, Amsterdam) tijdens een bezoek aan Felix.


AANBIEDINGEN VAN VELERLEI AARD
Het bestuur is de afgelopen maanden wederom door velen van u benaderd met concrete voorstellen om uit de impasse te komen. Soms ging het om plannen om het eigendom van het gebouw Felix Meritis over te nemen, met instandhouding van het werk en de functie van Felix Meritis, soms ging het om ideeën om enigerlei vorm van partnership aan te gaan. Het bestuur heeft uw aanbiedingen ter kennis gebracht van de verantwoordelijken bij Foundation, de eigenaar van het gebouw, en de potentiële inschrijvers op de biedingprocedure.

VEEL DANK AAN VELEN

Graag zeggen we op deze plaats dank voor de blijken van belangstelling die de berichten in de pers en het in onze ogen onnodige en dus zinloze faillissement van de toenmalige stichting Felix Meritis hebben losgemaakt bij velen van u. Talrijk zijn de aanbiedingen van kosteloze hulp op vele terreinen.
Wij maken inmiddels intensief gebruik van de aangeboden expertise en zullen dat ook in de nabije toekomst blijven doen. De vele Amsterdammers die met ons van mening zijn dat Foundation in gebouw Felix Meritis thuishoort en daarvoor hun kennis en netwerken kosteloos ter beschikking stellen zijn afkomstig uit de Amsterdamse meritocratie. Zij voorzien ons van juridische, journalistieke, bestuurlijke, politieke, vastgoed- en financiële vakkennis die nodig is om de situatie waarbij zo vele partners en belangen betrokken zijn het hoofd te bieden.

UW BIJDRAGE BLIJFT NOODZAKELIJK
Natuurlijk zijn er de afgelopen maanden kosten gemaakt die alleen uit spontane giften gedekt konden worden. Ook de komende maanden zullen wij afhankelijk zijn van uw vrijgevigheid. Indien ook u vindt dat Felix Meritis nóg beter in staat moet zijn het “onafhankelijk Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap en een (inter)nationale ontmoetingsplaats” voort te zetten en uit te bouwen, dan vragen wij dit mede mogelijk te maken door u aan te melden als vriend via onze website.

Vriend worden? Lees hier meer over de vormen en mogelijkheden.

VOORAL NU IS UW FINANCIËLE BIJDRAGE ZEER GEWENST
Thans hebben wij, nog meer dan voorheen, de overtuiging dat er een voor Foundation en andere betrokken partijen bevredigende oplossing gevonden kan worden.
Langs deze weg roepen wij alle betrokkenen dringend op om aan een volgende bloeiperiode van ons aller Felix Meritis mee te werken.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet en tot spoedig,
Bestuur Stichting Vrienden van Felix Meritis.
Steve Austen, voorzitter,
Maarten Meijer, secretaris,
Huub van Haare Heijmeijer, penningmeester.

contact@vriendenvanfelixmeritis.nl

Postbus 53066, 1007 RB Amsterdam
Gerelateerde informatie te vinden op:
GRAD; AMSU; FMF; Shaffytheater; Joseph Semah; Steve Austen; ASfE en EHfC.