Jaarverslag 2021

ANBI

Felix Meritis Connecting Cultures (handelsnaam van Stichting Vrienden van Felix Meritis) heeft een ANBI status.
RSIN/fiscaal nummer: 819126615

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
E-mail:contact@felixmeritisconnectingcultures.nl
www.felixmeritisconnectingcultures.nl

Doelstelling:

Artikel 2. van de statuten:
De stichting stelt zich ten doel: het ondersteunen van de Stichting Felix Meritis/The Felix Meritis Foundation alsmede van andere instellingen die een vergelijkbaar gedachtengoed uitdragen zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3. van de statuten:
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
-het beheren en uitdragen van de ideeën, het symbolische en immaterieel erfgoed van het genootschap Felix Meritis en de door de stichting Felix Meritis daaraan gegeven en te geven programmatische invullingen in de breedste zin.
-het is uitsluitend ter beoordeling van het bestuur te bepalen door welke instelling het voren omschreven erfgoed van Felix Meritis het beste wordt uitgedragen.

Beleidsplan, verslag activiteiten:
Felix Meritis Connecting Cultures werft vrienden in verschillende definities: verstrekkers van eenmalige giften en donateurs; mecenassen, personen die een overeenkomst voor enige jaren sluiten en personen die hun expertise kosteloos ter beschikking van de stichting stellen, door mailacties, persoonlijke benadering en het organiseren van fondswervingsactiviteiten.

Het vermogen van de stichting alsmede de vruchten daarvan dienen besteed te worden conform artikel 3 van de statuten, mede op aanwijzing van de Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation, een stichting met zetel in Amsterdam, kantoorhoudende te Weesperzijde 34B, 1091 ED Amsterdam.

De besteding van het positief vermogen van de instelling vindt jaarlijks plaats, ten behoeve van een bijzondere activiteit of ten behoeve van een bijzondere aanschaf.

Bestuur (onbezoldigd)
Steve Austen (voorzitter)
Linda Bouws (vicevoorzitter)
Frans de Ruiter (secretaris)
Masja Austen (penningmeester)
Frederike Beltjes

Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Quirijn Bongaerts
Huub van Haare Heijmeijer
Ton van Haaften

Felix Meritis Connecting Cultures heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording:

Balans per 31 december 2021

Debet

Liquide middelen € 5.532
Overige vorderingen € 12.921
Balanstotaal debet € 18.453

Credit

Eigen vermogen € 3.936
Schulden € 14.517
Balanstotaal credit € 18.543

Staat van baten & lasten per 31 december 2021

Opbrengsten € 16.511
Kosten € 2.815
Positief resultaat € 13.696

Toelichting

De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van Vrienden en bijdragen en subsidies voor diverse activiteiten.

Hoewel in 2021 vanwege corona praktisch geen activiteiten hebben plaats gevonden is er toch een positief resultaat gerealiseerd – o.a. omdat alsnog bijdragen zijn ontvangen om de tekorten op projecten die in 2020 zijn ontstaan vanwege corona te dekken – waarmee het negatief vermogen per 31-12-2021 een positief bedrag laat zien van € 3.936.