Jaarverslag 2018

ANBI

De Stichting Vrienden van Felix Meritis heeft een ANBI status.
RSIN/fiscaal nummer: 819126615

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
E-mail: contact@felixmeritisconnectingcultures.nl
www.felixmeritisconnectingcultures.nl

Doelstelling:

Artikel 2. van de statuten:
De stichting stelt zich ten doel: het ondersteunen van de Stichting Felix Meritis/The Felix Meritis Foundation alsmede van andere instellingen die een vergelijkbaar gedachtengoed uitdragen zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3. van de statuten:
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
-het beheren en uitdragen van de ideeën, het symbolische en immaterieel erfgoed van het genootschap Felix Meritis en de door de stichting Felix Meritis daaraan gegeven en te geven programmatische invullingen in de breedste zin.
-het is uitsluitend ter beoordeling van het bestuur te bepalen door welke instelling het voren omschreven erfgoed van Felix Meritis het beste wordt uitgedragen.

Beleidsplan, verslag activiteiten:

Stichting Vrienden van Felix Meritis werft vrienden in verschillende definities: verstrekkers van eenmalige giften en donateurs; mecenassen, personen die een overeenkomst voor enige jaren sluiten en personen die hun expertise kosteloos ter beschikking van de stichting stellen, door mailacties, persoonlijke benadering en het organiseren van fondswervingsactiviteiten.

Het vermogen van de stichting alsmede de vruchten daarvan dienen besteed te worden conform artikel 3 van de statuten, mede op op aanwijzing van de Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation, een stichting met zetel in Amsterdam, kantoorhoudende te Weesperzijde 34 C, 1091 ED Amsterdam.

De besteding van het positief vermogen van de instelling vindt jaarlijks plaats, ten behoeve van een bijzondere activiteit of ten behoeve van een bijzondere aanschaf.

Bestuur (onbezoldigd):

Mr. Maarten Meijer
Dr. h.c. Steve Austen
Mr. Huub van Haare Heijmeijer

Stichting Vrienden van Felix Meritis heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording:

Balans per 31 december 2018

Debet
Immateriële activa € 120
Liquide middelen € 5.825
Overige vorderingen € 3.317
Balanstotaal debet € 9.262

Credit
Eigen vermogen € 2.166
Schulden € 6.796
Vooruit ontvangen € 300
Balanstotaal credit € 9.262

Staat van baten & lasten per 31 december 2018
Opbrengsten € 14.111
Kosten € 4.659
Resultaat € 9.452

Toelichting
De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van Vrienden en bijdragen en subsidies voor diverse activiteiten.

In 2018 is een overschot gerealiseerd. Dit wordt gebruikt om de tekorten uit vorige jaren te compenseren. Deze werden veroorzaakt door het aflopen van een aantal 5-jaarsdonaties die nog niet opnieuw waren geactiveerd.
In 2014 is geïnvesteerd in de voortzetting van de activiteiten van Stichting Genootschap Felix Meritis en partners. De kosten betroffen o.a. de overname van de immateriële activa van de voormalige Stichting Felix Meritis, werkzaamheden aan de website en kosten voor PR, publiciteit & marketing.
Het streven om deze investering in de komende jaren in te lopen uit de inkomsten van verschillende projecten, door de Vriendenkring te vergroten en d.m.v. overige donaties is per 31-12-2018 gerealiseerd.