Jaarverslag 2022

ANBI
Felix Meritis Connecting Cultures (handelsnaam van Stichting Vrienden van Felix Meritis) heeft een ANBI status.
RSIN/fiscaal nummer: 819126615

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
E-mail:contact@felixmeritisconnectingcultures.nl
www.felixmeritisconnectingcultures.nl

Doelstelling:
Artikel 3 van de statuten:

1.   De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het verspreiden van het gedachtegoed van de voormalige Stichting Felix Meritis/The Felix Meritis Foundation en andere instellingen die een vergelijkbaar gedachtengoed uitdragen zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.   De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

–     Het beheren en uitdragen van de ideeën, het symbolische en immaterieel erfgoed van het genootschap Stichting Felix Meritis/The Felix Meritis Foundation en de door de stichting Felix Meritis daaraan gegeven en te geven programmatische invullingen in de breedste zin, waaronder begrepen de gebruikte begrippen en merken en slagzinnen zoals: Gelukkig door Verdienste(n); Het Huis van de Burger; Connecting Cultures.

–     Het voortzetten van het gedachtegoed van Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation, een stichting, met zetel te Amsterdam.

3.   De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleidsplan:
Felix Meritis Connecting Cultures werft vrienden in verschillende definities: verstrekkers van eenmalige giften en donateurs; mecenassen, personen die een overeenkomst voor enige jaren sluiten en personen die hun expertise kosteloos ter beschikking van de stichting stellen, door mailacties, persoonlijke benadering en het organiseren van fondswervingsactiviteiten.

Het vermogen van de stichting alsmede de vruchten daarvan dienen besteed te worden conform artikel 3 van de statuten, mede op aanwijzing van de Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation, een stichting met zetel in Amsterdam, kantoorhoudende te Weesperzijde 34B, 1091 ED Amsterdam.

De besteding van het positief vermogen van de instelling vindt jaarlijks plaats, ten behoeve van een bijzondere activiteit of ten behoeve van een bijzondere aanschaf.

Bestuur (onbezoldigd)
Steve Austen (voorzitter)
Linda Bouws (vicevoorzitter)
Frans de Ruiter (secretaris)
Masja Austen (penningmeester)
Frederike Beltjes (algemeen lid)

Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Ton van Haaften (voorzitter)
Huub van Haare Heijmeijer (penningmeester)

Felix Meritis Connecting Cultures heeft geen personeel in dienst.

Verslag activiteiten 2022:
Bestuursverslag van het gezamenlijk bestuur van

  • Stichting Amsterdam Summer University, handelsnaam Stichting Amsterdam-Maastricht Summer University (AMSU);
  • Stichting Vrienden van Felix Meritis, handelsnaam Felix Meritis Connecting Cultures (FMCC); en
  • Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation.

KORTE SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTINGEN IN HET JAAR 2022

Samenvoeging stichtingen
In 2022 is na statutenwijziging een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd voor de drie stichtingen AMSU, FMCC en Genootschap, die de afgelopen jaren steeds vaker en intensiever zijn gaan samenwerken in projecten op het snijvlak van kunst, cultuur en burgerschap, met nadruk op de voortzetting van het gedachtegoed van Felix Meritis Foundation. Gekozen is voor een gezamenlijk bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur heeft acht keer vergaderd, waarvan tweemaal gezamenlijk met de Raad van Toezicht.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Voor de Stichting Vrienden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Merkregistratie Felix Meritis
FMCC heeft in juni een succesvolle procedure gevoerd tegen een vordering tot vervallenverklaring van de door FMCC gedeponeerde merken.

European House for Culture (EHfC)
Na advies van notaris Maarten Meijer zijn voorbereidingen getroffen om EHfC, een netwerk van Europese kunstenaars en intellectuelen, in Brussel op te heffen en onder te brengen bij Genootschap.

A Soul for Europe
Er is intensief gewerkt aan de strategie (beleidsplan 2023-2030) en uitbreiding van de EEIG ‘A Soul for Europe’ (ASfE), waarvan Genootschap (evenals het hier onder te brengen European House for Culture) een van de leden is. ASfE heeft als doel invulling te geven aan de rol van kunst en cultuur in het versterken van actief Europees burgerschap, welke taak is bevestigd door de Europese Commissie tijdens de Social Summit van Gothenburg in 2017. In november 2022 heeft FMCC in Berlijn aan de hand van een PowerPointpresentatie de Strategy Group (statutair adviesorgaan) nader geïnformeerd over de in 2009 ingevoerde juridische structuur en het Gothenburg-motto ‘Strengthening European Identity through Education and Culture’.

Application – Horizon Europe
Doel van de Horizonaanvraag (deadline 7 februari 2024): vaststellen of en onder welke voorwaarden kunst en cultuur daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de verspreiding van Europese waarden.

  • Er zijn oriënterende gesprekken c.q. mailcontact (IISG) geweest met eventuele academische partners in Nederland en Duitsland: Universiteit Leiden-ACPA (Academy of Creative and Performing Arts); Universiteit Leiden/Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; en CARMAH (Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage in Berlijn. FMCC’s interdisciplinaire aanpak gericht op de rol van wetenschap én cultuur is nieuw voor universiteiten; de communicatie met Leiden heeft niet tot samenwerking geleid.
  • Aan het eind van het jaar is er een eerste – veelbelovend – mailcontact geweest met de Universiteit Maastricht.
  • Mario Neve, directeur Campus Ravenna van Università di Bologna, en Jan van Zwieten, Netherlands Business Academy, hebben hun medewerking toegezegd.
  • Als culturele partners hebben toegezegd: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam; Paul Spies (Chief curator Berlin Global im Humboldt Forum) en, na introductie door Paul Spies, de Europäische Academie Berlin. In november heeft FMCC in Berlijn een vruchtbaar vervolggesprek gevoerd met de directeur van EAB, Christian Johann.

Nederlandse Pilot
FMCC heeft samen met Freek van Duijn de structuur en inhoud van de Nederlandse pilot voor Horizon in elkaar gezet, met als doel vast te stellen aan welke wetenschappelijke eisen een in Horizon te gebruiken enquête moet voldoen. Culturele partners die hun medewerking hebben toegezegd zijn Verkadefabriek, Den Bosch; Schouwburg Kunstmin/Energiehuis, Dordrecht; Bijlmer Parktheater, Amsterdam; Museum Jan Cunen, Oss; en Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Als researchpartner heeft de Boekmanstichting toegezegd, als wetenschappelijke partner zal mogelijkerwijs de Universiteit van Maastricht worden benaderd.

In september heeft FMCC, namens NLBA (department European Culture, Heritage & Citizenship), een aanvraag ingediend voor NEW NECE. De Bundeszentrale für Politische Bildung had een call uitgeschreven om het door haar beheerde Europese platform NECE (Networking European Citizenship Education) over te dragen aan de civil society. Partners in de aanvraag waren Unibo, Campus Ravenna; EFA; CCCluj; en Globi, een citizenship educator in Utrecht, waarmee FMCC in augustus een prettig kennismakingsgesprek heeft gehad. De extreem korte aanvraagprocedure tijdens de zomervakantie wekte de indruk dat de call louter een formaliteit was en de ‘winnaar’ al gekozen was. In oktober werd bekend gemaakt dat FMCC niet in de prijzen was gevallen.
In oktober heeft FMCC een subsidieaanvraag ingediend voor ‘Innovatielabs’ bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag omvatte het voorstel voor de pilot, inclusief de pilotpartners. De aanvraag is afgewezen.

Financiële verantwoording:

Balans per 31 december 2022

Debet
Liquide middelen € 2.163
Overige vorderingen € 17.595
Balanstotaal debet € 19.758

Credit
Eigen vermogen € 2.601
Schulden € 17.157
Balanstotaal credit € 19.758

Staat van baten & lasten per 31 december 2022

Opbrengsten € 6.888
Kosten € 8.223
Negatief resultaat € /-/- 1.335

Toelichting
De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van Vrienden en bijdragen en subsidies voor diverse activiteiten.

In dit boekjaar zijn er geen zichtbare activiteiten uitgevoerd. Wel is er door het bestuur en verschillende partners en netwerken gewerkt aan de voorbereiding van verschillende subsidieaanvragen en samenwerkingsverbanden inzake verschillende projecten. De uitwerking van deze projecten zal in de komende jaren zijn beslag krijgen. Er zijn dan ook uitsluitend algemene bedrijfs- en organisatorische kosten gemaakt. Het boekjaar sluit met een verlies van € 1.335 en een positief eigen vermogen van € 2.601.